Skala umiejętności językowych wg CEF*


W tabelach poniżej możesz sprawdzić, co będziesz umiał/a po ukończeniu konkretnego poziomu nauki języka angielskiego na naszych szkoleniach. Możesz też dokonać samooceny, na jakim poziomie aktualnie się znajdujesz.


 POZIOMY
A1, A2

 A1  A2
Słucham
i rozumiem

 Rozumiem słowa i bardzo proste zdania na mój temat, na temat tego, co mi bliskie            i znane, jeśli moi rozmówcy mówią do mnie powoli               i wyraźnie.
 Potrafię zrozumieć bardzo często używane słowa i  wyrażenia na mój temat, mojej rodziny, na temat tego, co mi bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafię zrozumieć główną informację komunikatów      i wiadomości przekazywanych ustnie.
 Czytam
i rozumiem

Potrafię zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach. Rozumiem teksty krótkie i bardzo proste. Potrafię domyślić się sensu informacji podanej              w takich tekstach, jak: reklamy, broszurki, menu, rozkład jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.
 Porozumiewam się
 Potrafię porozumieć się, jeśli   i mój rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mi w mojej wypowiedzi. Potrafię postawić proste pytania na znany mi temat lub na temat tego, co jest mi niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania.
 Potrafię porozumieć się           w trakcie wykonywania znanych mi prostych prac wymagających jedynie prostej  i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafię się porozumieć        w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umiem prowadzić dłuższej rozmowy.
 Mówię  Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których znam.
 Potrafię w kilku zdaniach opisać w prosty sposób moją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robię, moje studia, obecny i poprzedni zawód.
 Piszę  Potrafię napisać krótką kartkę, np. z wakacji. Potrafię wypełnić prosty formularz, wpisując swoje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.
 Potrafię zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafię napisać osobisty, bardzo prosty list, np. podziękowania. POZIOMY
B1, B2

 B1  B2
 Słucham
i rozumiem
Rozumiem informacje podane     w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, itd. Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych                                 i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.  Rozumiem stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady,    a nawet potrafię śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mi obcy. Potrafię zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Potrafię zrozumieć większość filmów, jeśli ich język jest standardowy.
 Czytam
i rozumiem
Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do mojej pracy. Potrafię zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć,          a także życzenia zawarte                 w prywatnych listach.  Potrafię zrozumieć artykuły           
i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą.

 Porozumiewam się  Potrafię porozumieć się                w większości sytuacji, w jakich mogę się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczę. Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego, np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży, bieżących wydarzeń.
Potrafię porozumieć się               
w miarę swobodnie                       
 i spontani
cznie w taki sposób,
że intera
kcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafię uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy     i ich bronić

 Mówię  Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach, celach. Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinie lub przedstawić swoje plany. Potrafię opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu    i wyrazić swoje reakcje na jego temat.
 Potrafię wypowiadać się jasno     i szczegółowo na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań, potrafię przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań.
 Piszę  Potrafię napisać prosty, zwięzły tekst na temat mi znany lub interesujący dla mnie. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.
 Potrafię napisać teksty jasne        i szczegółowe na wiele tematów związnych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie, jakie osobiście przypisuję danych wydarzeniom   o doświadczeniom.


 POZIOMY
C1, C2

 C1  C2
 Słucham
i rozumiem
 Potrafię zrozumieć długą wypowiedź, nawet wtedy, gdy jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez specjalnego wysiłku.
 Nie mam żądnych trudności
w rozumieniu języka mówionego, tak
w przekazach bezpośrednich jak
i poprzez media, ani gdy mówi się szybko. Potrzebuję tylko trochę
czasu na oswojenie się
z akcentem.

 Czytam
i rozumiem
 Potrafię zrozumieć długie
i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu.
Potrafię zrozumieć teksty specjalistyczne
i długie instrukcje techniczne nawet, jeśli nie są związane z moją specjalizacją.

 Czytam bez wysiłku wszelkie teksty, nawet takie, których forma i treść posiadają duży stopień abstrakcji,
np. podręcznik, artykuły na tematy specjalistyczne, dzieło literackie.

 Porozumiewam się  Potrafię porozumiewać się swobodnie
i spontanicznie nie szukając słów. Potrafię skutecznie używać języka
w kontaktach społecznych
i zawodowych. Potrafię wyrażać moje myśli
i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców.

 Potrafię uczestniczyć bez żadnego wysiłku we wszelkich rozmowach, dyskusjach, swobodnie stosując wyrażenia idiomatyczne i potoczne.
 Mówię  Potrafię opisać jasno
i szczegółowo tematy złożone, odnoszą się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty
i odpowiednio kończąc moją wypowiedź.

 Potrafię wypowiadać się płynnie
i wyrażać precyzyjne niuanse znaczeniowe. W przypadku trudności potrafię zręcznie naprawić potknięcie tak, że manewr ten zostanie niemal niezauważony.

 Piszę  Potrafię wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim mój punkt widzenia. Potrafię wypowiedzieć się pisemnie
w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone, podkreślając ważne z mego punktu widzenia aspekty. Potrafię dostosować swój styl do stylu nadawcy.

 Potrafię opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację a stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły
i logiczny dany temat i przypomnieć moim słuchaczom główne punkty prezentacji. Potrafię napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego. Potrafię zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Potrafię streścić lub  przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.*program nauczania języków obcych opracowany przez Komisję Europejską, uznawany          w całej Europie